Οι φάσεις

Το πιλοτικό πρόγραμμα δομήθηκε σε 5 διακριτές, αλλά αλληλένδετες φάσεις, την υλοποίηση των οποίων ανέλαβε κοινοπραξία συμβούλων από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.