Ρόδος &Σαντορίνη

Πιλοτικό Πρόγραμμα
Διαχείρισης Προορισμών

Μια πρωτοβουλία που θέτει στο επίκεντρο τις προκλήσεις της τουριστικής ανάπτυξης σε 2 κορυφαίους προορισμούς της χώρας, με γνώμονα τη διεύρυνση των θετικών επιδράσεων για τον τουριστικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες.

To πιλοτικό πρόγραμμα υλοποιείται από το Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2019 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και τα Επιμελητήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Βασικά ορόσημα του πιλοτικού προγράμματος

 • 1
  ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 2
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ
 • 3
  ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ & ONLINE ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • 4
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού τουρισμού αποτελεί διαχρονικό στόχο άρρηκτα συνδεδεμένο με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και τις προσπάθειες για διαρκή εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.

Το ζητούμενο για να συνεχιστεί η τουριστική ανάπτυξη με βιώσιμους όρους είναι η χάραξη και η υλοποίηση ολοκληρωμένων μακροπρόθεσμων στρατηγικών με πεδίο εφαρμογής τόσο τους ήδη δημοφιλείς όσο και τους λιγότερο ανεπτυγμένους προορισμούς, και οι οποίες επικεντρώνονται στις ανάγκες όσων εμπλέκονται στη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος (επισκέπτες, επιχειρήσεις, τοπικές κοινωνίες, κ.α.).

Για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), το πιλοτικό πρόγραμμα και τα ορόσημα του συνιστούν ευκαιρία για το σύνολο των εγχώριων προορισμών, εφόσον επιδιώκουν να ενισχύσουν την προσαρμοστικότητα και την ανταπόκριση τους στις υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις της τουριστικής ανάπτυξης.

ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ

Δομή και χρονοδιάγραμμα του έργου

Το πιλοτικό πρόγραμμα δομείται σε 5 διακριτές, αλλά αλληλένδετες φάσεις, την υλοποίηση των οποίων έχει αναλάβει κοινοπραξία συμβούλων από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.
TEAM TOURISM CONSULTING / YELLOW RAILROAD / TOPOSOPHY
1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Μάιος — Ιούνιος 2019 (ολοκληρώθηκε)

Τον Μάιο του 2019 ξεκίνησε η έρευνα τουριστικών δεδομένων και ο πρώτος γύρος διερευνητικών επαφών με τοπικούς φορείς στη Ρόδο και τη Σαντορίνη. Η Καταστατική Ανάλυση που ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, συνοψίζει τα βασικά ευρήματα αυτών των δραστηριοτήτων με βάση τις ακόλουθες, ενδεικτικές ενότητες:

 • Επισκόπηση των πλέον σύγχρονων τάσεων που συνδιαμορφώνουν το πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης στους 2 προορισμούς
 • Χαρτογράφηση των τοπικών φορέων
 • Ανάλυση της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης σε κάθε προορισμό
 • Αρχική αξιολόγηση των τουριστικών προϊόντων και εμπειριών που προσφέρουν οι προορισμοί σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των αγορών-στόχων
 • Επισκόπηση των υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης προορισμού στους 2 προορισμούς
 • Επισκόπηση καλών πρακτικών διαχείρισης προορισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κ.α
2
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ & ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ιούνιος — Αύγουστος 2019

Η δημόσια διαβούλευση θα λάβει χώρα με βάση ένα ευρύ πλέγμα δράσεων (π.χ. συναντήσεις εργασίας και εργαστήρια με διαδραστικές ενότητες, online ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, επιτόπιες επισκέψεις σε δημοφιλή αξιοθέατα), που θα δώσουν την ευκαιρία στους τοπικούς φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο και άλλους εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων να τοποθετηθούν επί διαφόρων θεμάτων. Ορισμένα από τα ερωτήματα που θα προσδιορίσουν το περιεχόμενο της δημόσιας διαβούλευσης, είναι τα ακόλουθα:

 • Ποιο είναι το όραμα για την τουριστική ανάπτυξη στη Ρόδο και τη Σαντορίνη έως το 2025;
 • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που χρήζουν περαιτέρω αξιοποίησης για την ανάπτυξη βιωματικών εμπειριών, την αναβάθμιση της ταυτότητας των προορισμών και την προσέλκυση των ενδεδειγμένων αγορών στόχων;
 • Ποιες είναι οι κυριότερες ανάγκες στους 2 προορισμούς και τα θέματα που χρήζουν επίλυσης ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την τουριστική ανάπτυξη
 • Πως θα πρέπει να οργανωθεί σε βάθος χρόνου η διαχείριση και η προώθηση των προορισμών, και ποιες συνεργασίες μπορούν να συμβάλουν πιο ουσιαστικά προς αυτήν την κατεύθυνση;
3
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Αύγουστος — Σεπτέμβριος 2019

Η ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης θα σημάνει την έναρξη της εκπόνησης των σχεδίων διαχείρισης προορισμών, με διαθέσιμο το σύνολο των ερευνητικών πορισμάτων. H δομή και οι ενότητες των σχεδίων θα βασίζονται σε καλές πρακτικές από το εξωτερικό, καθώς και στις κατευθύνσεις διεθνών εμπειρογνωμόνων που συνεργάζονται με την κοινοπραξία συμβούλων στο πλαίσιο του έργου.

Με το πέρας των εργασιών, θα κατατεθούν δύο σχέδια διαχείρισης προορισμού για τη Ρόδο και τη Σαντορίνη, καθώς και ένας οδηγός προετοιμασίας (destination management guide) για την ανάπτυξη αντίστοιχων σχεδίων σε άλλους προορισμούς της χώρας.

4
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Σεπτέμβριος — Οκτώβριος 2019

Τα εκπονηθέντα σχέδια θα παρουσιαστούν σε συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς, με γνώμονα τη συλλογή σχολίων και παρατηρήσεων. Πρόκειται για ένα απαραίτητο στάδιο που θα δώσει περαιτέρω ώθηση στον δημόσιο διάλογο. Επίσης, θα συμβάλει στη σύγκλιση των φορέων επί βασικών, στρατηγικών κατευθύνσεων, και θα προσδιορίσει επακριβώς το πλαίσιο για τη μετέπειτα υλοποίηση των σχεδίων, σε βάθος χρόνου, και με βάση συγκεκριμένους δείκτες αξιολόγησης.

Βασικό ρόλο σε αυτό το στάδιο θα παίξουν και οι επισημάνσεις όλων των φορέων που υποστηρίζουν ενεργά την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), του Υπουργείου Τουρισμού, και των Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

5
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οκτώβριος 2019

Τα δύο σχέδια διαχείρισης προορισμών θα παρουσιαστούν, στα τέλη Οκτωβρίου, στις τοπικές κοινωνίες της Ρόδου και της Σαντορίνης. Συναντήσεις εργασίας θα λάβουν χώρα στη συνέχεια με εκείνους τους φορείς που θα συμμετέχουν, μετέπειτα, ενεργά στην υλοποίηση των σχεδίων, με στόχο την παροχή διευκρινίσεων και πρακτικών συμβουλών.

Επίσης, ο οδηγός προετοιμασίας (destination management guide) για την ανάπτυξη αντίστοιχων σχεδίων θα παρουσιαστεί σε άλλους τρεις προορισμούς της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, συναντήσεις εργασίας με εμπλεκόμενους φορείς θα λάβουν χώρα στο περιθώριο των παρουσιάσεων.

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Mείνετε ενημερωμένοι για την πρόοδο του έργου

01 Αυγ 2019

EBRD & ΣΕΤΕ: Στρατηγική Συνεργασία στο Πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος Διαχείρισης Προορισμών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
EBRD & ΣΕΤΕ: Στρατηγική Συνεργασία στο Πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος Διαχείρισης Προορισμών

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ενώνει τις δυνάμεις της με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος Διαχείρισης Προορισμών στη Ρόδο και τη Σαντορίνη.

Η εν λόγω συνεργασία είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος με δεδομένη την τεχνογνωσία και την εμπειρία του ΣΕΤΕ. Η συνεργασία έχει ξεκινήσει από την πρώτη φάση του προγράμματος και πρόκειται να επεκταθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου στους εξής τομείς:

 • Παροχή εξειδικευμένων ερευνητικών δεδομένων από το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ) προς την κοινοπραξία των συμβούλων που υλοποιούν το πρόγραμμα.
 • Επικοινωνία του προγράμματος, της εξειδικευμένης ιστοσελίδας www.destinationmanagementplan.gr και των ερωτηματολογίων για τις τουριστικές επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία στους δύο προορισμούς προς τις επιχειρήσεις-Mέλη του ΣΕΤΕ.
 • Γνωμοδότηση του ΣΕΤΕ, της Marketing Greece και του ΙΝΣΕΤΕ επί των αρχικών σχεδίων διαχείρισης προορισμού για τη Ρόδο και τη Σαντορίνη, καθώς και του οδηγού προετοιμασίας (destination management guide) για την ανάπτυξη αντίστοιχων σχεδίων σε άλλους προορισμούς της χώρας.
 • Συμμετοχή και υποστήριξη του ΣΕΤΕ στις τελικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση των σχεδίων στη Ρόδο, τη Σαντορίνη και σε άλλους τρεις προορισμούς της χώρας συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
25 Ιούλ 2019

Future-Proofing the Tourism Economy for Santorini and Rhodes

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Future-Proofing the Tourism Economy for Santorini and Rhodes

Introduction

This blog outlines the challenges facing Santorini and Rhodes as tourism destinations and the steps that are being taken to underpin a sustainable, long-term future for the islands through effective destination management planning, under the auspices of the European Bank for Reconstruction and Development. It also provides a timescale for the actions proposed and explains how stakeholders can participate in shaping the islands’ future. Additionally, it addresses how destination management planning might be extended throughout Greece.

The Challenge

Tourism is an important driver of the Greek economy, representing 19% of the national economy and considerably more in Greece’s many islands. While the average length of stay is shortening, visitor numbers and revenue have continued to grow. However, as tourism increases worldwide, it is becoming increasingly important to ensure visitors’ contribution to the destinations that host them remains positive, in economic, social, and environmental terms. This is particularly true for destinations such as Santorini and Rhodes, whose economy and residents’ livelihoods are inextricably linked with visitors to the islands.

To this end, the EBRD with the support of the Greek Ministry of Tourism and the Chambers of Commerce of Dodecanese and Cyclades has called for the development of sustainable destination management plans for Santorini and Rhodes. Funded by the European Union, and following an open tender process, a consortium of globally experienced tourism consultants, comprising Greek company Toposophy and UK companies TEAM Tourism Consulting and Yellow Railroad Limited, has been appointed to undertake this work.

Their initial task will be to work with stakeholders in Santorini and Rhodes to develop destination management plans (DMPs), which will identify a way forward for the islands’ tourism and underpin their future prosperity, in a way that is economically, socially and environmentally sustainable. They will also prepare a guide as a basis for extending the application of destination management planning to destinations throughout Greece.

Activities and Results:

In order to address these challenges successfully, the project’s focus will be on achieving the following results:

Santorini and Rhodes:

 • Development of sustainable destination management plans for Santorini and Rhodes:
  • to underpin sustainable, long-term tourism growth for the islands;
 • Ownership of these plans by stakeholders in Santorini and Rhodes:
  • through participative engagement of stakeholders throughout the process and concluding with a presentation of the final version to stakeholders on each island;
 • Local implementation bodies established:
  • to implement the DMPs on each island and monitor their success.

National Level:

 • Preparation of a guide to developing destination management plans for destinations elsewhere in Greece:
  • to help destinations throughout Greece to develop their own sustainable destination management plans;
 • Workshops with stakeholders in Athens and other destinations in Greece
  • to help destinations understand the principles and mechanics of destination management planning and inspire them to develop DMPs for their own areas.

Timescale – Major Milestones

(N.B. All dates beyond July are provisional, subject to confirmation as the project progresses)

 • Inception meetings – (May – completed):
  • to define project scope and approach, key targets, milestones, timing, project management issues, and resource implications.
 • Stakeholder consultative workshops – (June – completed):
  • to work with stakeholders to: identify stakeholder aspirations and concerns; refine the vision; explore current strengths, weaknesses, opportunities, threats and market priorities; review the island’s competitive positioning; identify product, experience, infrastructure and skills gaps and any negative impacts from tourism; identify performance measures.
 • Community fora – (June – September):
  • to engage communities in the islands, hear their aspirations, ideas for tourism in their islands, and their concerns, and inform them of the DMP development process.
 • Destinations’ reviews: – (June – completed):
  • to build a picture of each island’s major visitor products, experiences, and visitor-related infrastructure, plus any skills gaps and any negative impacts from tourism
 • Research (surveys) and draft plan development (July-August):
  • to obtain further data and insights on visitor behavior and perceptions, community perspectives, and tourism industry views.
 • DMP development workshops with stakeholders – (September):
  • to discuss and agree on the strategic priorities to be included in the plans with island stakeholders, based on data and insights garnered from research, and international best practice.
 • DMPs finalised for Santorini and Rhodes following a final review by local stakeholders in September (mid-Oct).
 • Guide to destination management planning for Greece finalised following a final review in September by national-level stakeholders (mid-Oct).
 • Workshops on DMP – Athens and other destinations (to be decided) (Oct):
  • to encourage other destinations in Greece to develop destination management plans for their areas and to provide them with the tools, in terms of guidance, on how to do so.

How You Can Get Involved

The DMPs for Santorini and Rhodes will be effective only if island stakeholders have helped design them through active participation in their development. We therefore value and encourage comments from all stakeholders, which is why this project is underpinned by a highly consultative process.

A dedicated website will be the main channel for interactive communication for all island stakeholders throughout this project. The main uses of this website and opportunities for stakeholders to get involved will be:

 • To keep stakeholders updated on the project’s progress;
 • To publish draft DMPs, for stakeholders to comment;
 • To seek feedback from stakeholders on specific issues.

It will therefore be important for those wishing to contribute to the development of the DMPs for Santorini and Rhodes to keep an eye on this website for opportunities to input their views. The timescale above provides an indicative timeline, which outlines the main stages at which stakeholders will have an opportunity to input their views (e.g. community fora, draft DMP stage). Any changes to these dates will be published on this website.

 

 

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
20 Ιούν 2019

Πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης προορισμών απο την EBRD

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης προορισμών απο την EBRD

Η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού τουρισμού αποτελεί διαχρονικό στόχο άρρηκτα συνδεδεμένο με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και τις προσπάθειες για διαρκή εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.

Το ζητούμενο για να συνεχιστεί η τουριστική ανάπτυξη με βιώσιμους όρους είναι η χάραξη και η υλοποίηση ολοκληρωμένων μακροπρόθεσμων στρατηγικών με πεδίο εφαρμογής τόσο τους ήδη δημοφιλείς όσο και τους λιγότερο ανεπτυγμένους προορισμούς και οι οποίες επικεντρώνονται στις ανάγκες όσων εμπλέκονται στη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος (επισκέπτες, επιχειρήσεις, τοπικές κοινωνίες, κ.α.).

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) προσεγγίζει τη διαχείριση τουριστικών προορισμών ως βασική προϋπόθεση τόσο για την προσαρμοστικότητα όσο και για την ανταπόκριση σε μια σειρά προκλήσεων που χαρακτηρίζουν την τουριστική ανάπτυξη διεθνώς και οι οποίες επηρεάζουν και την Ελλάδα:

 • Αύξηση της μέσης δαπάνης των επισκεπτών
 • Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
 • Εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών όπου υπάρχουν ανησυχίες για «υπερ-τουρισμό»

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης προορισμών από την EBRD, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Τουρισμού. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2019 με γνώμονα:

 • Την κατάρτιση δύο σχεδίων διαχείρισης προορισμού για τη Ρόδο και τη Σαντορίνη, δύο δημοφιλών προορισμών οι οποίοι έχουν διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο διαχρονικά στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας αλλά και οι οποίοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις για τη δημοφιλία τους σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, την ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων.
 • Την κατάρτιση ενός οδηγού προετοιμασίας (destination management guide) για την ανάπτυξη αντίστοιχων σχεδίων σε διαφορετικούς προορισμούς της χώρας.

Τα δύο σχέδια διαχείρισης προορισμών θα αναδείξουν τόσο τα οφέλη όσο και τις προκλήσεις της τουριστικής ανάπτυξης, προσδιορίζοντας τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες για να συνεχιστεί η τουριστική ανάπτυξη στη Ρόδο και τη Σαντορίνη με βιώσιμους όρους. Επιπλέον, ο οδηγός προετοιμασίας θα θέσει τις βάσεις για την επέκταση αντίστοιχων πρακτικών σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η υλοποίηση του προγράμματος υποστηρίζεται ενεργά από τα Επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων όσον αφορά στο συντονισμό των δράσεων στη Ρόδο και τη Σαντορίνη, αντίστοιχα.

Την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος έχει αναλάβει σύμπραξη συμβούλων από το Ηνωμένο Βασίλειο (Team Tourism Consulting και Yellow Railroad) και την Ελλάδα (Toposophy). Η ομάδα συμβούλων θα καταγράψει, αναλύσει και αξιολογήσει τις διεθνείς και εγχώριες πρακτικές, την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών με στόχο να αναδείξει τις πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην επίτευξη των προσδοκιών αυτών.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να εμπλέξει τοπικούς φορείς, αρμόδια υπουργεία και επαγγελματικούς συνδέσμους σε έναν εποικοδομητικό διάλογο και θα συμπεριλαμβάνει συναντήσεις διαβούλευσης και εργαστήρια που θα λάβουν χώρα τον Ιούνιο, διενέργεια ερευνών με online ερωτηματολόγια, ενδελεχή ανάλυση και συνεχή επικοινωνία μέσω εξειδικευμένης ιστοσελίδας.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είμαστε στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις σας