Ρόδος &Σαντορίνη

Πιλοτικό Πρόγραμμα
Διαχείρισης Προορισμών

Μια πρωτοβουλία που θέτει στο επίκεντρο τις προκλήσεις της τουριστικής ανάπτυξης σε 2 κορυφαίους προορισμούς της χώρας, με γνώμονα τη διεύρυνση των θετικών επιδράσεων για τον τουριστικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες.

To πιλοτικό πρόγραμμα υλοποιείται από το Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2019 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και τα Επιμελητήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Βασικά ορόσημα του πιλοτικού προγράμματος

 • 1
  ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 2
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ
 • 3
  ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ & ONLINE ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • 4
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού τουρισμού αποτελεί διαχρονικό στόχο άρρηκτα συνδεδεμένο με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και τις προσπάθειες για διαρκή εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.

Το ζητούμενο για να συνεχιστεί η τουριστική ανάπτυξη με βιώσιμους όρους είναι η χάραξη και η υλοποίηση ολοκληρωμένων μακροπρόθεσμων στρατηγικών με πεδίο εφαρμογής τόσο τους ήδη δημοφιλείς όσο και τους λιγότερο ανεπτυγμένους προορισμούς, και οι οποίες επικεντρώνονται στις ανάγκες όσων εμπλέκονται στη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος (επισκέπτες, επιχειρήσεις, τοπικές κοινωνίες, κ.α.).

Για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), το πιλοτικό πρόγραμμα και τα ορόσημα του συνιστούν ευκαιρία για το σύνολο των εγχώριων προορισμών, εφόσον επιδιώκουν να ενισχύσουν την προσαρμοστικότητα και την ανταπόκριση τους στις υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις της τουριστικής ανάπτυξης.

ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ

Δομή και χρονοδιάγραμμα του έργου

Το πιλοτικό πρόγραμμα δομείται σε 5 διακριτές, αλλά αλληλένδετες φάσεις, την υλοποίηση των οποίων έχει αναλάβει κοινοπραξία συμβούλων από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.
TEAM TOURISM CONSULTING / YELLOW RAILROAD / TOPOSOPHY
1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Μάιος — Ιούνιος 2019 (ολοκληρώθηκε)

Τον Μάιο του 2019 ξεκίνησε η έρευνα τουριστικών δεδομένων και ο πρώτος γύρος διερευνητικών επαφών με τοπικούς φορείς στη Ρόδο και τη Σαντορίνη. Η Καταστατική Ανάλυση που ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, συνοψίζει τα βασικά ευρήματα αυτών των δραστηριοτήτων με βάση τις ακόλουθες, ενδεικτικές ενότητες:

 • Επισκόπηση των πλέον σύγχρονων τάσεων που συνδιαμορφώνουν το πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης στους 2 προορισμούς
 • Χαρτογράφηση των τοπικών φορέων
 • Ανάλυση της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης σε κάθε προορισμό
 • Αρχική αξιολόγηση των τουριστικών προϊόντων και εμπειριών που προσφέρουν οι προορισμοί σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των αγορών-στόχων
 • Επισκόπηση των υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης προορισμού στους 2 προορισμούς
 • Επισκόπηση καλών πρακτικών διαχείρισης προορισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κ.α
2
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ & ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ιούνιος — Αύγουστος 2019

Η δημόσια διαβούλευση θα λάβει χώρα με βάση ένα ευρύ πλέγμα δράσεων (π.χ. συναντήσεις εργασίας και εργαστήρια με διαδραστικές ενότητες, online ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, επιτόπιες επισκέψεις σε δημοφιλή αξιοθέατα), που θα δώσουν την ευκαιρία στους τοπικούς φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο και άλλους εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων να τοποθετηθούν επί διαφόρων θεμάτων. Ορισμένα από τα ερωτήματα που θα προσδιορίσουν το περιεχόμενο της δημόσιας διαβούλευσης, είναι τα ακόλουθα:

 • Ποιο είναι το όραμα για την τουριστική ανάπτυξη στη Ρόδο και τη Σαντορίνη έως το 2025;
 • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που χρήζουν περαιτέρω αξιοποίησης για την ανάπτυξη βιωματικών εμπειριών, την αναβάθμιση της ταυτότητας των προορισμών και την προσέλκυση των ενδεδειγμένων αγορών στόχων;
 • Ποιες είναι οι κυριότερες ανάγκες στους 2 προορισμούς και τα θέματα που χρήζουν επίλυσης ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την τουριστική ανάπτυξη
 • Πως θα πρέπει να οργανωθεί σε βάθος χρόνου η διαχείριση και η προώθηση των προορισμών, και ποιες συνεργασίες μπορούν να συμβάλουν πιο ουσιαστικά προς αυτήν την κατεύθυνση;
3
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Αύγουστος — Σεπτέμβριος 2019

Η ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης θα σημάνει την έναρξη της εκπόνησης των σχεδίων διαχείρισης προορισμών, με διαθέσιμο το σύνολο των ερευνητικών πορισμάτων. H δομή και οι ενότητες των σχεδίων θα βασίζονται σε καλές πρακτικές από το εξωτερικό, καθώς και στις κατευθύνσεις διεθνών εμπειρογνωμόνων που συνεργάζονται με την κοινοπραξία συμβούλων στο πλαίσιο του έργου.

Με το πέρας των εργασιών, θα κατατεθούν δύο σχέδια διαχείρισης προορισμού για τη Ρόδο και τη Σαντορίνη, καθώς και ένας οδηγός προετοιμασίας (destination management guide) για την ανάπτυξη αντίστοιχων σχεδίων σε άλλους προορισμούς της χώρας.

4
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Σεπτέμβριος — Οκτώβριος 2019

Τα εκπονηθέντα σχέδια θα παρουσιαστούν σε συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς, με γνώμονα τη συλλογή σχολίων και παρατηρήσεων. Πρόκειται για ένα απαραίτητο στάδιο που θα δώσει περαιτέρω ώθηση στον δημόσιο διάλογο. Επίσης, θα συμβάλει στη σύγκλιση των φορέων επί βασικών, στρατηγικών κατευθύνσεων, και θα προσδιορίσει επακριβώς το πλαίσιο για τη μετέπειτα υλοποίηση των σχεδίων, σε βάθος χρόνου, και με βάση συγκεκριμένους δείκτες αξιολόγησης.

Βασικό ρόλο σε αυτό το στάδιο θα παίξουν και οι επισημάνσεις όλων των φορέων που υποστηρίζουν ενεργά την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), του Υπουργείου Τουρισμού, και των Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

5
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οκτώβριος 2019

Τα δύο σχέδια διαχείρισης προορισμών θα παρουσιαστούν, στα τέλη Οκτωβρίου, στις τοπικές κοινωνίες της Ρόδου και της Σαντορίνης. Συναντήσεις εργασίας θα λάβουν χώρα στη συνέχεια με εκείνους τους φορείς που θα συμμετέχουν, μετέπειτα, ενεργά στην υλοποίηση των σχεδίων, με στόχο την παροχή διευκρινίσεων και πρακτικών συμβουλών.

Επίσης, ο οδηγός προετοιμασίας (destination management guide) για την ανάπτυξη αντίστοιχων σχεδίων θα παρουσιαστεί σε άλλους τρεις προορισμούς της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, συναντήσεις εργασίας με εμπλεκόμενους φορείς θα λάβουν χώρα στο περιθώριο των παρουσιάσεων.

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ

Ερωτηματολόγια για επιχειρήσεις και μέλη τοπικών κοινωνιών

Η αποτελεσματική διαχείριση των προορισμών προϋποθέτει τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων με κάθε παράγοντα που έμπλεκεται άμεσα ή έμμεσα με τα πεπραγμένα της τουριστικής ανάπτυξης.

1

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Πείτε μας τη γνώμη σας για την υφιστάμενη κατάσταση και τις προσδοκίες σας σε σχέση με την εξέλιξη του προορισμού τα επόμενα χρόνια (π.χ. αγορές στόχοι, ευκαιρίες για την ανάπτυξη βιωματικών εμπειριών, προτεραιότητες για δράσεις διαχείρισης του προορισμού)

Απαντήστε για:
2

ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πείτε μας τη γνώμη σας για τα οφέλη και τις προκλήσεις της τουριστικής ανάπτυξης στον τόπο σας (π.χ. θετικά και αρνητικά αποτελέσματα της τουριστικής ανάπτυξης σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, προτεραιότητες για δράσεις διαχείρισης του προορισμού)

Απαντήστε για:

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Mείνετε ενημερωμένοι για την πρόοδο του έργου

20 Ιούν 2019

Πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης προορισμών απο την EBRD

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης προορισμών απο την EBRD

Η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού τουρισμού αποτελεί διαχρονικό στόχο άρρηκτα συνδεδεμένο με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και τις προσπάθειες για διαρκή εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.

Το ζητούμενο για να συνεχιστεί η τουριστική ανάπτυξη με βιώσιμους όρους είναι η χάραξη και η υλοποίηση ολοκληρωμένων μακροπρόθεσμων στρατηγικών με πεδίο εφαρμογής τόσο τους ήδη δημοφιλείς όσο και τους λιγότερο ανεπτυγμένους προορισμούς και οι οποίες επικεντρώνονται στις ανάγκες όσων εμπλέκονται στη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος (επισκέπτες, επιχειρήσεις, τοπικές κοινωνίες, κ.α.).

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) προσεγγίζει τη διαχείριση τουριστικών προορισμών ως βασική προϋπόθεση τόσο για την προσαρμοστικότητα όσο και για την ανταπόκριση σε μια σειρά προκλήσεων που χαρακτηρίζουν την τουριστική ανάπτυξη διεθνώς και οι οποίες επηρεάζουν και την Ελλάδα:

 • Αύξηση της μέσης δαπάνης των επισκεπτών
 • Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
 • Εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών όπου υπάρχουν ανησυχίες για «υπερ-τουρισμό»

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης προορισμών από την EBRD, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Τουρισμού. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2019 με γνώμονα:

 • Την κατάρτιση δύο σχεδίων διαχείρισης προορισμού για τη Ρόδο και τη Σαντορίνη, δύο δημοφιλών προορισμών οι οποίοι έχουν διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο διαχρονικά στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας αλλά και οι οποίοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις για τη δημοφιλία τους σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, την ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων.
 • Την κατάρτιση ενός οδηγού προετοιμασίας (destination management guide) για την ανάπτυξη αντίστοιχων σχεδίων σε διαφορετικούς προορισμούς της χώρας.

Τα δύο σχέδια διαχείρισης προορισμών θα αναδείξουν τόσο τα οφέλη όσο και τις προκλήσεις της τουριστικής ανάπτυξης, προσδιορίζοντας τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες για να συνεχιστεί η τουριστική ανάπτυξη στη Ρόδο και τη Σαντορίνη με βιώσιμους όρους. Επιπλέον, ο οδηγός προετοιμασίας θα θέσει τις βάσεις για την επέκταση αντίστοιχων πρακτικών σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η υλοποίηση του προγράμματος υποστηρίζεται ενεργά από τα Επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων όσον αφορά στο συντονισμό των δράσεων στη Ρόδο και τη Σαντορίνη, αντίστοιχα.

Την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος έχει αναλάβει σύμπραξη συμβούλων από το Ηνωμένο Βασίλειο (Team Tourism Consulting και Yellow Railroad) και την Ελλάδα (Toposophy). Η ομάδα συμβούλων θα καταγράψει, αναλύσει και αξιολογήσει τις διεθνείς και εγχώριες πρακτικές, την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών με στόχο να αναδείξει τις πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην επίτευξη των προσδοκιών αυτών.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να εμπλέξει τοπικούς φορείς, αρμόδια υπουργεία και επαγγελματικούς συνδέσμους σε έναν εποικοδομητικό διάλογο και θα συμπεριλαμβάνει συναντήσεις διαβούλευσης και εργαστήρια που θα λάβουν χώρα τον Ιούνιο, διενέργεια ερευνών με online ερωτηματολόγια, ενδελεχή ανάλυση και συνεχή επικοινωνία μέσω εξειδικευμένης ιστοσελίδας.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είμαστε στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις σας